ഉത്സവങ്ങള്‍

കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക.

ബേപ്പൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്  ഉത്സവമാക്കാനൊരുങ്ങി ജില്ല

ബേപ്പൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്  ഉത്സവമാക്കാനൊരുങ്ങി ജില്ല

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹസിക ജല കായിക മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയിൽ ആവേശത്തിരയുയർത്താൻ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരുടെ നിരയും. ഡിസംബർ 26 മുതൽ 29 വ…